Algemene voorwaarden

Key Figures B.V. Tuinderij 21 - Postbus 66 - 2450 AB Leimuiden
T:0172 500 226 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK 28091808 – ABN 59.68.10.849 - BTW NL8102.69.375.B.01

 Algemeen

 1. 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor onderzoeksopdrachten, organisatieadvisering, software ontwikkeling en dienstverlening tussen Key Figures B.V. en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
  1.2 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
  1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Grondslag offertes
  2.1 Offertes van Key Figures B.V. (hierna te noemen Key Figures) zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Key Figures zal de door haar te verrichten onderzoeken, adviesdiensten, software ontwikkeling en dienstverlening naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2.2 Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
  2.3 Mondelinge toezeggingen zijn pas bindend op het moment dat deze schriftelijk door Key Figures zijn bevestigd.

 3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte aan Key Figures B.V. door opdrachtgever (Uitvoering overeenkomst).
  3.1 Key Figures zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  3.2 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Key Figures nodig heeft. Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Key Figures betrokken (zullen) zijn.
  3.3 Als de overeengekomen uitvoering van werkzaamheden dit vereist, verschaft opdrachtgever op zijn locatie Key Figures kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of netwerkaansluiting.
  3.4 Opdrachtgever zal aan de toegang tot zijn locatie geen voorwaarden verbinden die de aansprakelijkheid van opdrachtgever beperken.
  3.5 Zo nodig, zullen door opdrachtgever voor aankomst van medewerkers van Key Figures te zijner locatie de noodzakelijke maatregelen ter beveiliging van gegevens, apparatuur en programmatuur worden genomen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
  3.6 Elke aan Opdrachtgever meegedeelde (levering)termijnen en data zijn slechts schattingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door overschrijding van de leveringstermijnen komt Key Figures niet in verzuim.

 4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
  4.1 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever of Key Figures geschiedt uitsluitend in onderling overleg, tenzij opdrachtgever dit schriftelijk aan Key Figures delegeert.

 5. Personeel
  5.1 Key Figures kan in overleg met opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, nog de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Wijziging van het team kan ook op verzoek van opdrachtgever in overleg met Key Figures plaatsvinden.
  5.2 Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na de beëindiging van de opdracht personeel, dat ten tijde van het uitvoeren van de opdracht in dienst van Key Figures, niet in dienst nemen noch met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan wel diens rechtsopvolger, ten gunste van Key Figures een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van het bruto jaarsalaris van het betrokken personeelslid, naast de verplichting voor opdrachtgever om de werkelijk geleden schade, waaronder wervingskosten, selectiekosten en gederfde omzet te vergoeden.

 6. Tarieven en kosten van de opdracht
  6.1 Het door Key Figures gehanteerde honorarium is exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
  6.2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, worden ze afzonderlijk berekend.
  6.3 Uurtarieven die genoemd zijn in een overeenkomst kunnen tussentijds eenzijdig door Key Figures worden aangepast na het verstrijken van het kalenderjaar waarin de overeenkomst is opgesteld, doch tenminste zes maanden na ondertekening.

 7. Betalingsvoorwaarden
  7.1 Betaling vindt uiterlijk plaats op de veertiende dag na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere schriftelijke aankondiging zal zijn vereist.
  7.2 Over elke betaling die niet tijdig is verricht kan Key Figures rente in rekening brengen, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verhoogd met 2 % per jaar. De rente wordt berekend vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden tot de dag der algehele voldoening inclusief de rente.
  7.3 Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de openstaande rente en vervolgens in mindering op de hoofdsom.
  7.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 8. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
  8.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
  8.2 Indien in de tussentijdse wijzigingen het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Key Figures dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.
  8.3 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal Key Figures de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt, zulks ter beoordeling van Key Figures. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd.

 9. Duur en afsluiting van de opdracht
  9.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Key Figures worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Key Figures verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Key Figures zal daarom van tevoren slechts een geschatte doorlooptijd aangeven voor het uitvoeren van de opdracht.
  9.2 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door opdrachtgever is voldaan.
  9.3 Indien opdrachtgever de eindafrekening niet accepteert dient zij dit uiterlijk op de veertiende dag na dagtekening van de eindafrekening gemotiveerd en schriftelijk aan Key Figures kenbaar te maken. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
  9.4 Indien opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Key Figures, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van opdrachtgever.

 10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
  10.1 Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties.
  10.2 Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.z
  10.3 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Key Figures vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Indien ten tijde van eenzijdige ontbinding door opdrachtgever nog geen maandfactuur is verstuurd, zal anderhalf maal de hoeveelheid werkelijk besteedde uren worden gedeclareerd.z
  10.4 Key Figures mag van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van Key Figures onttrekken of Key Figures niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
  10.5 Key Figures behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaratie voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze door Key Figures in rekening gebracht.
  10.6 In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, ontbonden wordt, onder bewind gesteld wordt of wordt genationaliseerd, heeft de ander partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 11. Schade vergoeden
  11.1 Opdrachtgever verbeurt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, ten gunste van Key Figures een dadelijk opeisbare boete van € 9075,60 , voor iedere keer dat opdrachtgever één der bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Eén en ander laat onverlet het recht van Key Figures op volledige schadevergoeding.

 12. Wijziging van de overeenkomst
  12.1 Wijzigingen van deze overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend.
  12.2 Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig of niet rechtsgeldig worden, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft.

 13. Kosten
  13.1 Alle kosten, in of buiten rechte, die Key Figures maakt tot handhaving van haar rechten, komen ten laste van opdrachtgever.

 14. Intellectuele eigendom
  14.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het onderzoeksresultaat of advies zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Key Figures. Openbaarmaking of vermenigvuldiging kan daarom alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van Key Figures.
  14.2 Indien Opdrachtgever (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt zij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van €5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis, ongeacht het recht van Key Figures om nadere schadevergoeding te vorderen.

 15. Vertrouwelijkheid
  15.1 Key Figures is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. Key Figures zal in het kader van de opdracht alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
  15.2 De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Key Figures aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Key Figures, de werkwijze van Key Figures en dergelijke, noch de rapportage van Key Figures ter beschikking stellen.

 16. Aansprakelijkheid
  16.1 Key Figures kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruik van de instrumenten direct of indirect zou leiden tot enige materiële- of immateriële schade bij de opdrachtgever, nog bij derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij Key Figures.
  16.2 De aansprakelijkheid van Key Figures voor tekortkomingen in de nakoming is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Key Figures voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
  16.3 Bij een opdracht die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
  16.4 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
  16.5 Iedere aansprakelijkheid van Key Figures of anderen die betrokken zijn bij de levering van producten of diensten, dan wel anderszins voortvloeiend uit deze overeenkomst waaronder begrepen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, is uitgesloten met uitzondering van die gevallen waarin sprake is van opzet.
  16.6 Key Figures spant zich optimaal in om gegevens van opdrachtgever te beveiligen, maar garandeert niet dat deze beveiliging onder alle omstandigheden afdoende is.
  16.7 Key Figures draagt naar mogelijkheid zorg voor virusvrije (software/database) producten.
  16.8 Key Figures is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

 17. Referentie
  17.1 Opdrachtgever verleent hierbij aan Key Figures een gebruiksrecht om haar handelsnaam, merk en/of logo te gebruiken ten behoeve van haar promotie en als referentie. Key Figures zal Opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen en informeren over de wijze hoe zij deze handelsnaam, merk en/of logo wenst te gebruiken.

 18. Overmacht
  18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van overmacht.
  18.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeden van schade aan de andere partij.
  18.3 Voor zover Key Figures ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, dan is zij gerechtigd om het al nagekomen gedeelte in rekening te brengen.

 19. Toepasselijk recht
  19.1 Op de door Key Figures gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende bijlagen is uitsluitend het Nederland recht van toepassing.
  19.2 Geschillen, waaronder ook begrepen die slecht door één der partijen als zodanig worden beschouwd, ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, of hieraan ten grondslag liggen, zullen in goed overleg tot een minnelijke oplossing worden gebracht. Indien dat niet tot de mogelijkheden behoort, is iedere partij gerechtigd zich te wenden tot de rechter welke bevoegd is in het arrondissement van haar statutaire vestiging.

Leimuiden, Januari 2012

Contact

 • Tuinderij 21
 • 2451 GG Leimuiden
 • Postbus 66
 • 2450 AB Leimuiden
 • Tel: +31(0)172 500 226
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.